Projekty unijne
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Nowa ścieżka pracy

O projekcie
 

Wsparcie osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia bądź zwolnionych z pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy z winy pracodawcy.

Projekt realizowany jest w ramach  Priorytetu VIII. Aktywni na rynku pracy, Poddziałanie 8.5.2. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-20120 na podstawie umowy nr RPKP.08.05.02-04-0240/20-00 zawartej pomiędzy Blue House S.C. a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu.
Blue House
UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY

Kompleksowe wsparcie

Dodatkowo:

W pakiecie
KORZYśCI

Szkolenia i kursy

 

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Jak wziąć udział?

 

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności i utworzenia listy rezerwowej.

Podczas rekrutacji przeprowadzona zostanie wstępna analiza predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników w celu dostosowania wsparcia do ich indywidualnych potrzeb i lokalnego rynku pracy

Projekt unijny
nowa ścieżka pracy

Rekrutacja

Zgłoś się już teraz! Udział w projekcie jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego!
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 441 417,54 zł Wartość projektu: 464 650,05 zł

​Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. 

​Jednocześnie informujemy, iż w związku z pandemią i zaleceniami opublikowanymi przez Radę Ministrów RP biuro projektu działa w systemie hybrydowym tj. spotkanie z personelem projektu w biurze projektu jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu e-mail i umówieniu spotkania.

Zachęcamy do kontaktu mailowego, pracownicy projektu pomogą w skutecznym zgłoszeniu do udziału w projekcie. 

INFORMACJE I ZAPISY: